معرفی پزشکان

ساخت ارتوز و پروتز

معرفی کلینیک ارتوپدی فنی خانم دکتر زهرا چگینی

 

ساخت ارتوز و پروتز

عضو انجمن مهندسی توانبخشی علمی

عضو انجمن بین الملیلی ارتوز و پروتز

023-33444808

ISPO 08770 ISPOWER

کلینیک ارتوپد فنی  ادرس : سمنان میدان امام رضا خیابان رسالت سوم غربی ساختمان قایِم

 

Introducing the technical orthopedic clinic of Dr. Zahra Chegini

Making orthoses and prostheses

Member of Scientific Rehabilitation Engineering Association

Member of the International Association of Orthoses and Prosthetics

023-33444808

ISPO 08770 ISPOWER

Technical Orthopedic Clinic Address: Semnan, Imam Reza Square, Resalat St., West West, Ghaem Building

 

Dr. Zahra Chegini’nin teknik ortopedi kliniğinin tanıtımı

Ortez ve protez yapımı

Bilimsel Rehabilitasyon Mühendisliği Derneği Üyesi

Uluslararası Ortez ve Protez Derneği Üyesi

023-33444808

ISPO 08770 ISPOWER

Teknik ortopedi kliniği Adres: Semnan, İmam Rıza Meydanı, Resalat Caddesi, Batı Batı, Ghaem Binası

 

Vorstellung der Technischen Orthopädischen Klinik von Dr. Zahra Chegini

Anfertigung von Orthesen und Prothesen

Mitglied der Scientific Rehabilitation Engineering Association

Mitglied der International Association of Ortheses and Prosthetics

023-33444808

ISPO 08770 ISPOWER

Technische orthopädische Klinik Adresse: Semnan, Imam Reza Square, Resalat St., West West, Ghaem Building

 

 

Dr. Zahra Chegini의 기술정형외과를 소개합니다.

보조기 및 보철물 제작

과학재활공학회 회원

국제 보조기 및 보철 협회 회원

023-33444808

ISPO 08770 ISPOWER

기술 정형외과 주소: Semnan, Imam Reza Square, Resalat St., West West, Ghaem Building

 

Представляем клинику технической ортопедии доктора Захры Чегини

Изготовление ортезов и протезов

Член Научной Реабилитационной Инженерной Ассоциации

Член Международной ассоциации ортезов и протезистов

023-33444808

ИСПО 08770 ИСПОУЭР

Техническая ортопедическая клиника Адрес: Семнан, площадь Имама Резы, улица Ресалат, запад-запад, здание Гаем.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *