تمرین تخصصی پا با “Marina Grebeniuk”

آیا به این موضوع فکر کرده اید که امروز چند ساعت سرپا ایستاده اید؟ چند ساعت کفش به پا داشته اید؟ چند قدم راه رفته اید و چند دقیقه نشست...

ادامه مطلب