پیام مدیرعامل پروفسور مارتین برای مشتریان ویژه

وظیفه جهانی: پروفسور مارتین  جهت حمایت از افراد بی بضاعت و کم بضاعت تخفیف ۱۰٪ در نظر گرفته و برای بیمارانی که نسخه از پزشک اورتوپد داشته باشند همان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. باشد که بتوانیم حداقل در رفع مشکلات هموطنان گرامی هرچند ناچیز سهیم باشیم.