بهداشت و سلامت

چند نکته قابل تامل از پروفسورمارتین

بسیاری از موارد درد پا به دلیل استفاده از کفش‌های نوک ‌تیز، تنگ یا با پاشنه بسیار ‌بلند ایجاد می‌شود. طبق نظر پروفسورمارتین، تغییر نوع کفش ممکن است بسیار مؤثر باشد. هنگام خرید به دنبال کفش‌هایی باشید که راحت و مناسب سایز پایتان هستند و بالشتک ضربه‌گیر و کفی مناسب دارند. همچنین یک جفت کفش را هر روز نپوشید. تعویض کفش و پرهیز از استفاده دائم از یک کفش در حفظ سلامت پا مؤثر است. از رنگ های متنوع خرید کنید با تیشرت سبز یک اکسفورد سبز ست کنید یک کلاه لبه دار زرد تهیه کنید و با یک جفت شلبی لیمویی ست کنید .

 

بهتر است در پوشیدن کفش‌های پاشنه ‌بلند تجدید نظر کنید. طبیعی است که گفتن بسیاری از موارد اغلب آسان‌تر از انجام دادن آن‌ها است. نظرسنجی انجمن پزشکی بیماری‌های پای آمریکا نشان داد با وجود اینکه بسیاری از افراد از آسیب پوشیدن کفش پاشنه ‌بلند و اثر آن بر سلامت پاهای خود آگاه هستند، هنوز هم هرکدام از آن‌ها بیش از شش جفت کفش پاشنه ‌بلند دارند!

به شست‌وشوی پاهای خود اهمیت دهید

تمیز نگه‌ داشتن پاها و شست‌وشوی منظم آن‌ها عوارض ناشی از فعالیت باکتری‌های مضر را کاهش می‌دهد و عفونت‌های قارچی مانند بیماری پای کسایی که پیاده روی زیادی دارن را از بین می‌برد.

بیماری پای این نوع افراد ( رانر ها ) نوعی بیماری قارچی است که معمولاً از بین انگشتان پا شروع می‌شود و علائمی از جمله بثورات پوستی فلس‌دار، خارش، گزگز و سوزش دارد.

در این مورد هم حمام پا بسیار مفید است. حمام پا به معنی غوطه‌ور کردن پا در آب جهت پاک‌سازی و ضد عفونی کردن آن است. شما می‌توانید مواد دیگری مانند نمک اپسوم یا برخی اسانس‌های روغنی را هم به آب بیافزایید. همچنین اگر کفشی با سایز نامناسب داشته‌اید که دیواره‌های آن با پاهایتان اصطکاک ایجاد می‌کرده، حمام پا پوست پینه‌‌بسته پا را نرم و به لطافت و بهداشت پا کمک می‌کند.

البته باکتری‌‌ها و قارچ‌ها در محیط‌های مرطوب بهتر رشد می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که پس از شستن، پاهای خود (مخصوصاً بین انگشتان پا) را کاملاً خشک نمایید

 

Many cases of foot pain are caused by the use of pointed shoes, tight or with very high heels. According to PROF.MARTIN, changing the type of shoes can be very effective. When shopping, look for shoes that are comfortable and suitable for your foot size and have a shock-absorbing cushion and a suitable insole. Also, do not wear a pair of shoes every day. Changing shoes and avoiding the constant use of a shoe is effective in maintaining foot health.

Foot health

It is better to reconsider wearing high heels. Naturally, many things are often easier said than done. A survey by the American Medical Association of Foot Diseases found that although many people are aware of the damage to high heels and the effect they have on the health of their feet, they still each have more than six pairs of high heels!

Take care of washing your feet
Keeping your feet clean and washing them regularly reduces the effects of harmful bacterial activity and eliminates fungal infections such as athlete’s foot.

Athletes’ foot disease is a fungal disease that usually starts between the toes and has symptoms such as scaly skin rash, itching, tingling, and burning.

In this case, too, a foot bath is very useful. A foot bath means immersing the foot in water to clean and disinfect it. You can also add other ingredients such as Epsom salt or some essential oils to the water. Also, if you have a shoe of inappropriate size, the walls of which create friction with your feet, the foot bath softens the calloused skin of the foot and helps the softness and health of the foot.

Of course, bacteria and fungi grow better in humid environments. Make sure to dry your feet (especially between the toes) thoroughly after washing.

 

 

발 통증의 많은 경우는 뾰족한 신발, 꽉 조이거나 매우 높은 굽 사용으로 인해 발생합니다. martin박사에 따르면 신발 종류를 바꾸는 것이 매우 효과적일 수 있습니다. 쇼핑할 때 발 크기에 적합하고 충격 흡수 쿠션과 적절한 깔창이 있는 편안하고 적합한 신발을 찾으십시오. 또한 매일 신발 한 켤레를 신지 마십시오. 신발을 갈아신고 지속적인 신발 사용을 피하는 것이 발 건강 유지에 효과적입니다.

발 건강

하이힐 착용을 재고하는 것이 좋습니다. 당연히 많은 일들이 말보다 더 쉬운 경우가 많습니다. 미국 발 질환 협회(American Medical Association of Foot Diseases)의 조사에 따르면 많은 사람들이 하이힐의 손상과 발 건강에 미치는 영향을 알고 있지만 여전히 각각 6켤레 이상의 하이힐을 신고 있습니다!

발 씻기 조심하세요
발을 깨끗하게 유지하고 정기적으로 씻으면 유해한 박테리아 활동의 영향을 줄이고 무좀과 같은 곰팡이 감염을 제거할 수 있습니다.

무좀은 일반적으로 발가락 사이에서 시작하여 비늘 모양의 피부 발진, 가려움증, 따끔거림, 작열감 등의 증상을 보이는 곰팡이 질환입니다.

이 경우에도 족욕은 매우 유용합니다. 족욕은 발을 물에 담그어 세척하고 소독하는 것을 의미합니다. 엡솜염이나 에센셜 오일과 같은 다른 성분을 물에 첨가할 수도 있습니다. 또한 사이즈가 맞지 않는 신발을 신었을 때 벽이 발과 마찰을 일으키는 경우 족욕은 굳은 발의 피부를 부드럽게 하여 발의 부드러움과 건강에 도움을 줍니다.

물론 박테리아와 곰팡이는 습한 환경에서 더 잘 자랍니다. 씻은 후에는 발(특히 발가락 사이)을 완전히 말려야 합니다.

 

تحدث العديد من حالات آلام القدم بسبب استخدام الأحذية المدببة ، الضيقة أو ذات الكعب العالي جداً. بحسب د. مارتن، تغيير نوع الأحذية يمكن أن يكون فعّالاً للغاية. عند التسوق ، ابحث عن حذاء مريح ومناسب لمقاس قدمك ومزود بوسادة لامتصاص الصدمات ونعل مناسب. أيضًا ، لا ترتدي زوجًا من الأحذية كل يوم. تغيير الأحذية وتجنب الاستخدام المستمر للحذاء فعال في الحفاظ على صحة القدم.

صحة القدم

من الأفضل إعادة النظر في ارتداء الكعب العالي. بطبيعة الحال ، غالبًا ما يكون قول الكثير من الأشياء أسهل من الفعل. وجدت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية لأمراض القدم أنه على الرغم من أن الكثير من الناس يدركون الأضرار التي لحقت بالكعوب العالية وتأثيرها على صحة أقدامهم ، إلا أن كل منهم لا يزال لديه أكثر من ستة أزواج من الكعب العالي!

اعتني بغسل قدميك
الحفاظ على نظافة قدميك وغسلهما بانتظام يقلل من آثار النشاط البكتيري الضار ويزيل الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي.

مرض قدم الرياضيين هو مرض فطري يبدأ عادة بين أصابع القدم وله أعراض مثل الطفح الجلدي المتقشر والحكة والوخز والحرقان.

في هذه الحالة أيضًا ، يكون حمام القدم مفيدًا جدًا. حمام القدم يعني غمر القدم في الماء لتنظيفها وتطهيرها. يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى مثل ملح إبسوم أو بعض الزيوت الأساسية إلى الماء. أيضًا ، إذا كان لديك حذاء بحجم غير مناسب ، فإن جدرانه تخلق احتكاكًا بقدميك ، فإن حمام القدم يلين الجلد المتصلب للقدم ويساعد على نعومة وصحة القدم.

بالطبع ، تنمو البكتيريا والفطريات بشكل أفضل في البيئات الرطبة. تأكد من تجفيف قدميك (خاصة بين أصابع القدم) جيدًا بعد الغسيل.

Многие случаи болей в стопах вызваны ношением остроносой, тесной обуви или обуви на очень высоком каблуке. По словам доктора Ханана, смена обуви может быть очень эффективной. При покупке ищите удобную обувь, подходящую по размеру вашей стопы, с амортизирующей подушкой и подходящей стелькой. Кроме того, не носите пару обуви каждый день. Смена обуви и отказ от постоянного использования обуви эффективны для поддержания здоровья ног.

Здоровье ног

Лучше пересмотреть ношение высоких каблуков. Естественно, многие вещи зачастую легче сказать, чем сделать. Опрос, проведенный Американской медицинской ассоциацией болезней стопы, показал, что, хотя многие люди знают о вреде высоких каблуков и их влиянии на здоровье ног, каждый из них все же носит более шести пар высоких каблуков!

Позаботьтесь о мытье ног
Содержание ног в чистоте и регулярное их мытье снижает вредное воздействие вредных бактерий и устраняет грибковые инфекции, такие как микоз.

Эпидермофития стоп — это грибковое заболевание, которое обычно начинается между пальцами ног и проявляется такими симптомами, как чешуйчатая кожная сыпь, зуд, покалывание и жжение.

В этом случае тоже очень полезна ванночка для ног. Ванна для ног означает погружение ноги в воду для ее очистки и дезинфекции. Вы также можете добавить в воду другие ингредиенты, такие как соль Эпсома или некоторые эфирные масла. Также, если у вас есть обувь неподходящего размера, стенки которой создают трение о ноги, ванночка для ног размягчит огрубевшую кожу стопы и поможет мягкости и здоровью стопы.

Конечно, бактерии и грибы лучше растут во влажной среде. Обязательно тщательно высушите ноги (особенно между пальцами) после мытья.

 

Birçok ayak ağrısı vakası, sivri uçlu, dar veya çok yüksek topuklu ayakkabı kullanımından kaynaklanır. Dr. martin göre ayakkabı tipini değiştirmek çok etkili olabilir. Alışveriş yaparken rahat ve ayak ölçünüze uygun, darbe emici yastıklı ve uygun iç tabanlı ayakkabılar arayın. Ayrıca her gün bir çift ayakkabı giymeyin. Ayakkabı değiştirmek ve sürekli ayakkabı kullanmaktan kaçınmak ayak sağlığının korunmasında etkilidir.

Ayak sağlığı

Yüksek topuklu ayakkabı giymeyi yeniden düşünmek daha iyidir. Doğal olarak, birçok şeyi söylemek yapmaktan daha kolaydır. Amerikan Ayak Hastalıkları Tıp Derneği tarafından yapılan bir araştırma, birçok insanın yüksek topukluların zararlarının ve ayaklarının sağlığı üzerindeki etkisinin farkında olmasına rağmen, her birinin hala altı çiftten fazla yüksek topukluya sahip olduğunu buldu!

Ayaklarınızı yıkamaya özen gösterin
Ayaklarınızı temiz tutmak ve düzenli olarak yıkamak zararlı bakteri aktivitesinin etkilerini azaltır ve ayak mantarı gibi mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırır.

Sporcu ayak hastalığı, genellikle ayak parmakları arasında başlayan ve pul pul deri döküntüsü, kaşıntı, karıncalanma ve yanma gibi semptomları olan bir mantar hastalığıdır.

Bu durumda da ayak banyosu çok faydalıdır. Ayak banyosu, ayağı temizlemek ve dezenfekte etmek için suya batırmak anlamına gelir. Ayrıca suya Epsom tuzu veya bazı uçucu yağlar gibi başka maddeler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca uygun olmayan büyüklükte, duvarları ayağınızla sürtünme yaratan bir ayakkabınız varsa, ayak banyosu ayağın nasırlı derisini yumuşatarak ayağın yumuşaklığına ve sağlığına yardımcı olur.

Elbette bakteri ve mantarlar nemli ortamlarda daha iyi ürerler. Ayaklarınızı (özellikle parmak aralarını) yıkadıktan sonra iyice kuruladığınızdan emin olun.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *